Privatumo politika

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Privatumo politika siekiama:

1.1. apsaugoti Kliento asmens duomenis nuo neteisėto naudojimosi;

1.2. apibrėžti mūsų, kaip duomenų valdytojo, įsipareigojimus valdant Kliento asmens duomenis;

1.3. nurodyti, kokie asmens duomenys tvarkomi, tvarkymo tikslus, asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taip pat teisinį duomenų tvarkymo pagrindą ir kitą informaciją, kurią turime pateikti pagal galiojančius teisės aktus;

1.4. informuoti Jus, kaip duomenų subjektą, apie turimas teises, susijusias su Kliento duomenų tvarkymu.

2. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos:

2.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;

2.2 Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi;

2.3. Duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; kai tokio duomenų tvarkymo tikslai ir priemonės nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teisės, duomenų valdytojas arba konkretūs jo skyrimo kriterijai gali būti nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teise.

3. Tvarkydami Kliento asmens duomenis, laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kitų įstatymų ir teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą, laikymąsi ir tinkamą įgyvendinimą.

DUOMENŲ VALDYTOJAS IR JO KONTAKTINIAI DUOMENYS

4. Asmens duomenų valdytojas yra MB „PHQ4U“, įmonės kodas 305695733, buveinės adresas Laisvės pr. 60-1107, LT-05120 Vilnius (toliau – MB „PHQ4U“).

5. MB „PHQ4U“ kontaktiniai duomenys su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais – Pijus Jonas Matulionis. Pasinaudojus šiais kontaktiniais duomenimis ar kreipiantis MB „PHQ4U“ buveinės adresu, galima užduoti klausimų apie asmens duomenų tvarkymą. Prašymą pasinaudoti savo teisėmis galima pateikti remiantis 10.1 punktu.

6. MB „PHQ4U“ kontaktiniai duomenys informavimui apie galimus duomenų apsaugos pažeidimus: info@phq.lt

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, PAGRINDAI IR TERMINAI

7. Su MB „PHQ4U“ tvarkomų asmens duomenų kategorijomis, tikslais ir teisiniais tvarkymo pagrindais galite susipažinti perskaitę žemiau išdėstytą informaciją.

7.1. Kliento paskyra (registracija ir administravimas)

Duomenų kategorijos

Vardas, pavardė, el. paštas, telefonas, slaptažodis (šifruotas), prekių sąrašas (prekės, kaina, data), veiksmai paskyroje, įskaitant techninius duomenis (prisijungimo informacija, pavyzdžiui, kada paskutinį kartą prisijungėte;), informacija, kurią pateikiate užsisakydami tiesioginę rinkodarą, nurodyta. Elektroninių laiškų duomenys, pavyzdžiui, kai prašote priminti pamirštą slaptažodį.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Kliento sutikimas, kuris laikomas gautu, kai aktyvuojate paskyrą.

Duomenų tvarkymo terminas

Visą laikotarpį, kol Klientas naudojatės paskyra. Kliento suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

Klientas turite teisę susikurti paskyrą mūsų interneto svetainėje. Šiuo atveju, tvarkysime Kliento duomenis, siekdami suteikti Jums galimybę ją susikurti tam, kad galėtumėte pasinaudoti registruotiems naudotojams teikiamomis paslaugomis, turėdami tikslą administruoti ir prižiūrėti paskyrą, taip pat, kad atpažintume Jus, kai pateikiate mums užklausas, praneštume apie paskyros sąlygų pasikeitimus (privatumo politikos, terminų bei sąlygų pokyčius, pan.) ar su Jumis susisiektume kitais atvejais, pavyzdžiui, jei pamiršote atsiimti savo pirkinius arba aptikome nesklandumų, susijusių su įvykdytais sandoriais ir pan.

Norėdami susikurti paskyrą, turite sutikti su terminais ir sąlygomis bei pateikti savo asmens duomenis. Jeigu nesutiksite su terminais bei sąlygomis ir nepateiksite asmens duomenų, sukurti paskyros negalėsite.

Registruodami paskyrą, patvirtinate, kad esate ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus, o nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi. Labai svarbu, kad Kliento pateikiami duomenys būtų tikslūs ir teisingi. Jeigu nurodysite neteisingus (netikrus) duomenis, juos pamiršite arba neatnaujinsite pasikeitusių duomenų, mums gali būti sunku užtikrinti paslaugų teikimą, taip pat gali kilti nesklandumų įgyvendinant Kliento teises. Pastebėję netikslumų, iš karto juos ištaisykite.

7.2. Tiesioginė rinkodara

Duomenų kategorijos

Jei susikūrėte paskyrą: vardas, pavardė, el. paštas, el. pašto sąveika (informacija apie tai, ar naujienlaiškis buvo perskaitytas, kada, kiek kartų jis buvo perskaitytas (atvertas), ar jis buvo persiųstas, kokia operacinė sistema ir el. pašto serveris (jo vieta) buvo naudojami.

Jei paskyros nesukūrėte: vardas, pavardė, el. paštas, el. pašto sąveika (informacija apie tai, ar naujienlaiškis buvo perskaitytas, kada, kiek kartų jis buvo perskaitytas (atvertas), ar jis buvo persiųstas, kokia operacinė sistema ir el. pašto serveris (jo vieta) buvo naudojami).

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Gavę Kliento sutikimą, tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkome asmens duomenis, o remdamiesi mūsų teisėtu interesu atrinkti ir pasiūlyti būtent Kliento poreikius atitinkančias prekes ir paslaugas, vykdome profiliavimą.

Duomenų tvarkymo terminas

Kol galioja Kliento sutikimas gauti pasiūlymus ir naujienas. Kliento suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

Siųsti Jums naujienas apie prekes ir paslaugas, pasiūlymus bei reklaminę medžiagą galime tik tuo atveju, jeigu sutinkate gauti šią informaciją. Jeigu pildydami registracijos anketą Klientas sutikote gauti pasiūlymus ir naujienas, tvarkome Kliento asmens duomenis, teikdami Jums pasiūlymus ir informaciją, pavyzdžiui, bendruosius naujienlaiškius, informaciją apie teikiamus pasiūlymus, nuolaidas ar išpardavimus arba teiraudamiesi Kliento nuomonės apie teikiamas paslaugas ir produktus ir pan. Tai darome, nes mums svarbu pritaikyti pasiūlymus Kliento poreikiams.

Jeigu sutikote gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus elektroniniu paštu, norėdami suprasti, ar informacija, kurią siunčiame, Jums aktuali, renkame statistinę informaciją apie išsiųstus naujienlaiškius (stebime, ar naujienlaiškį perskaitėte, kada, kiek kartų jį perskaitėte ar atvėrėte, ar persiuntėte jį kitiems, kokią operacinę sistemą ir el. pašto serverį (jo vietą) naudojote).

Registruodamiesi tiesioginės rinkodaros pasiūlymams, Klientas patvirtinate, kad nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, ir Klientas esate ne jaunesni kaip 18 metų.

7.3. Užklausų, skundų, prašymų ir atsiliepimų aptarnavimas

Duomenų kategorijos

Vardas, pavardė, adresas, el. paštas, telefonas, skundo ar kitos užklausos aprašymas, aplinkybės, taip pat dokumentai, patvirtinantys skundą, reikalavimas ar atsiliepimas ir pan., pirkimo istorija.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Pareiga nagrinėti ir atsakyti į vartotojų skundus ar užklausas vykdymas, taip pat teisėtas interesas vertinti Kliento atsiliepimus, siekiant pagerinti mūsų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę.

Duomenų tvarkymo terminas

Iki 12 mėnesių.

Kliento asmens duomenis gauname, kai pateikiate skundus, prašymus, paklausimus, pasiūlymus, pastabas, reikalavimus, atsiliepimus paštu, elektroniniu paštu ar kitais būdais kreipiatės į mus. Kliento duomenis mes naudojame tik tam, kad galėtume tinkamai ir objektyviai išnagrinėti Kliento skundą ar kitą užklausą, suteikti Jums reikiamą informaciją, atsakyti į Kliento klausimus, išspręsti Kliento prašymus ar reikalavimus.

Asmens duomenys gali būti saugojami ilgiau, jei per tą laiką skundas arba prašymas, paklausimas, pasiūlymas, pastaba, reikalavimas, atsiliepimas nebus išnagrinėtas arba tebevyks nagrinėjimas, taip pat jei asmens duomenys reikalingi, kad būtų apsaugoti mūsų ar trečiųjų šalių teisėti interesai.

ATVEJAI IR TRETIEJI ASMENYS, KURIES ATSKLEIŽIAME KLIENTO DUOMENIS

8. Be Kliento išankstinio sutikimo Kliento asmens duomenų neperduodame jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau aprašytus atvejus. Kliento asmens duomenis galime atskleisti:

8.1. Kliento duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti ir administruoti paslaugų teikimą, teikia mums su skundų ir kitų užklausų administravimu susijusias paslaugas. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Kliento asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti Kliento duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.

8.2. Mes perduodame Kliento asmens duomenis valstybės ir savivaldybių institucijoms bei kitiems asmenims, atliekantiems pagal įstatymą jiems pavestas funkcijas, gavę jų prašymą, taip pat tada, kai duomenis teikti įpareigoja teisės aktai arba siekdami mūsų teisėto intereso pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

9. Duomenis tvarkome naudodami šiuolaikinių technologijų galimybes, atsižvelgdami į esamą privatumo riziką ir prieinamus organizacinius, finansinius ir techninius išteklius. Duomenys laikomi saugiai ir yra prieinami ribotam asmenų skaičiui.

KLIENTO TURIMOS TEISĖS PAGAL GALIOJANČIUS TEISĖS AKTUS

10. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ir kiti teisės aktai suteikia Jums teises, numato atvejus, kada galite jomis pasinaudoti, tvarką, kurios turite laikytis, ir išimtis, kada to padaryti negalėsite. Kai tai leidžia teisės aktai, Klientas galite:

10.1. Pateikti mums prašymą gauti patvirtinimą, ar mes tvarkome su Jumis susijusius duomenis ir jei tvarko, prašyti susipažinti su tvarkomais duomenimis ir su jais susijusia informacija;

10.2. Pateikti mums prašymą ištaisyti netikslią, neteisingą naudojamą informaciją arba ją papildyti, kai ji nėra išsami;

10.3. Pateikti mums prašymą ištrinti informaciją, kurią turime apie Jus, jeigu ją naudojame neteisėtai;

10.4. Pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą – kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Kliento duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

10.5. Išreikšti nesutikimą dėl duomenų naudojimo – kai tai darome remdamiesi mūsų teisėtais ir / ar trečiųjų asmenų interesais;

10.6. Pateikti mums prašymą perkelti (gauti) tuos duomenis, kuriuos Klientas mums pateikėte pagal sutartį ar su sutikimu / išreikšdamas sutikimą ir kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis, bendrai naudojama elektronine forma;

10.7. Atšaukti mums duotus sutikimus dėl informacijos apie Jus naudojimo – kai duomenis naudojame remdamiesi Kliento gautu sutikimu;

10.8. Pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra Kliento nuolatinė gyvenamoji vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas minėto Reglamento pažeidimas ir kreiptis dėl teisminių teisių gynimo priemonių.

Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, kreipkitės į mus raštu arba susisiekite su duomenų apsaugos pareigūnu žemiau nurodytais kontaktais.

Jeigu manote, kad tai, kaip tvarkome Kliento asmens duomenis, neatitinka galiojančių teisės aktų, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt).

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Mes turime teisę keisti ir papildyti privatumo politiką, taip pat sudaryti sąlygas su ja susipažinti, ją paskelbti interneto svetainėje.

12. Nuolat peržiūrime savo privatumo politiką. Ši versija galioja nuo 2021 m.